Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi

Wykaz istotnych transakcji Nexity Global S.A. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 90 h Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(dalej Ustawa)  sporządzony  zgodnie z Art. 90i Ustawy

L.p.

PODMIOTY TRANSAKCJI

OPIS CHARAKTERU POWIĄZAŃ POMIĘDZY PODMIOTAMI TRANSAKCJI

DATA I WARTOŚĆ ISTOTNEJ TRANSAKCJI

POZOSTAŁE INFORMACJE*

1.

Nexity Global S.A. oraz January Ciszewski

 Pan January Ciszewski jest akcjonariuszem Spółki posiadającym

30, 30 % akcji

  1. Um pożyczki z dn 16.09.2022 r na łączną kwotę 60.000 zł
  2. 14.11.2022 85.000 zł
  3. 25.01.2023

40.000 zł

  1. 05.06.2023 70.000 zł
  2. 20.09.2023

80.000 zł

6. 28.11.2023

        50.000 zł

Umowy pożyczek zawierane ze Spółką jako Pożyczkobiorcą  zgodnie ze złożonym zapewnieniem przez akcjonariusza dotyczącym finansowania Spółki w związku z zmianami organizacyjnymi przygotowywaniem do odwrotnego przejęcia z the Batteries Sp. z o.o. Pożyczki są uzasadnione interesem spółki i wszystkich akcjonariuszy w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

*w tym informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.