Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 rokuZarząd NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 (zwanej dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 9:30, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358). W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.OgłoszenieInformacja o ogólnej liczbie akcjiFormularz głosowanie przez pełnomocnikaProjekty uchwałPełnomocnictwo os. prawnaPełnomocnictwo os. fizycznaKlauzula informacyjna RODO Treść uchwał będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 listopada 2021 r.Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     Załącznik:NXG - Treść Uchwał NWZ 08.11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2021 r. Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021 Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ_2021Ogłoszenie NWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na NWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2021 r.Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweNXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniachNXG - Treść uchwał ZWZ 2021Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 rokuZarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021Ogłoszenie ZWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizyczna Pełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 sierpnia 2020 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZałączniki:Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń Treść uchwał ZWZ 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 rokuZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załączniki:Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020Ogłoszenie ZWZ_2020Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 kwietnia 2020 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki:  EVE_-_tresc_uchwal_NWZ_.pdfEVE_-_Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ.pdf Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna:Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ Projekty_uchwal_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ Ogloszenie_NWZ           Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).Ogloszenie_NWZFormularz_glosowania_przez_pelnomocnikaLiczba_akcji_i_glosow_na_NWZPelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZPelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZProjekty_uchwal_NWZZmiany_Statutu_Spolki_NWZ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. Podstawa prawna:19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757  Załączniki: 28.06.2019_EI_ZWZ__zamkniecie_roku_2018_.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuProjekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuFormularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnikaProponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuInformacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkoweSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowaneSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 rokuSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 27 lipca 2018Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach. Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu. Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów, W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. Podstawa prawna:19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 75727.07.2018_WZ.EI.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka CywilnaPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757Załączniki: Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdfProjekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdfFormularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdfProponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_29-06-2018.pdfSF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdfEI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdfSF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_jednostkowe_EVE.pdfEI_Sprawozdanie_z_badania_spr._jednostkowego_2017_EVE.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r. Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm Załączniki:  Uchwaly_ZWZ_EVE_28-04-2017.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.Proponowane zmiany w Statucie SpółkiJednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkoweOpinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowaSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowaneOpinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowaneSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: Uchwaly_ZWZ_EVE_29-06-2016.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego. Podstawa prawna:38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm. Załączniki: Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdfProjekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdfFormularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdfProponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2016.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ__29.06.2016.pdf Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki: Uchwaly_ZWZ_EVE_29_06_2015.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.Załączniki:2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf2015-06-29_formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_EVE.pdf2015-06-29 liczba akcji_i_glosow_EVE.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. Załączniki: WDM_Capital_-_tresc_podjetych_uchwal_NWZ_19_01_2015.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDM Capital S.A. na dzień 19 stycznia 2015 rokuZarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna:38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm. Załączniki: Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WDM_Capital.pdfProjekty_uchwal_NWZ_CAPITAL_2014_ESPI.pdf Treść uchwał będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 listopada 2021 r.Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     Załącznik:NXG - Treść Uchwał NWZ 08.11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2021 r. Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021 Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ_2021Ogłoszenie NWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na NWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2021 r.Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweNXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniachNXG - Treść uchwał ZWZ 2021Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 rokuZarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021Ogłoszenie ZWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizyczna Pełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 sierpnia 2020 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZałączniki:Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń Treść uchwał ZWZ 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 rokuZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załączniki:Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020Ogłoszenie ZWZ_2020Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2020 Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 kwietnia 2020 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki:  EVE_-_tresc_uchwal_NWZ_.pdfEVE_-_Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ.pdf Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna:Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ Projekty_uchwal_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ Ogloszenie_NWZ           Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).Ogloszenie_NWZFormularz_glosowania_przez_pelnomocnikaLiczba_akcji_i_glosow_na_NWZPelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZPelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZProjekty_uchwal_NWZZmiany_Statutu_Spolki_NWZ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. Podstawa prawna:19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757  Załączniki: 28.06.2019_EI_ZWZ__zamkniecie_roku_2018_.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuProjekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuFormularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnikaProponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuInformacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkoweSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowaneSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 rokuSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 27 lipca 2018Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach. Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu. Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów, W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. Podstawa prawna:19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 75727.07.2018_WZ.EI.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka CywilnaPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757Załączniki: Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdfProjekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdfFormularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdfProponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_29-06-2018.pdfSF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdfEI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdfSF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_jednostkowe_EVE.pdfEI_Sprawozdanie_z_badania_spr._jednostkowego_2017_EVE.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r. Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm Załączniki:  Uchwaly_ZWZ_EVE_28-04-2017.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.Proponowane zmiany w Statucie SpółkiJednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkoweOpinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowaSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowaneOpinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowaneSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: Uchwaly_ZWZ_EVE_29-06-2016.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego. Podstawa prawna:38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm. Załączniki: Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdfProjekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdfFormularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdfProponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2016.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ__29.06.2016.pdf Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki: Uchwaly_ZWZ_EVE_29_06_2015.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.Załączniki:2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf2015-06-29_formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_EVE.pdf2015-06-29 liczba akcji_i_glosow_EVE.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. Załączniki: WDM_Capital_-_tresc_podjetych_uchwal_NWZ_19_01_2015.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDM Capital S.A. na dzień 19 stycznia 2015 rokuZarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna:38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm. Załączniki: Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WDM_Capital.pdfProjekty_uchwal_NWZ_CAPITAL_2014_ESPI.pdf

Zarząd NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 (zwanej dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 9:30, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358).

 

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz głosowanie przez pełnomocnika

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo os. prawna

Pełnomocnictwo os. fizyczna

Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     

Załącznik:

NXG - Treść Uchwał NWZ 08.11.2021

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021

 

Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ_2021


Ogłoszenie NWZ_2021


Pełnomocnictwo osoba fizyczna


Pełnomocnictwo osoba prawna


Projekty uchwał na NWZ_2021


Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

NXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniach

NXG - Treść uchwał ZWZ 2021

Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń 

Treść uchwał ZWZ 2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Załączniki:

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020

Ogłoszenie ZWZ_2020

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Projekty uchwał na ZWZ_2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki: 

 

EVE_-_tresc_uchwal_NWZ_.pdf

EVE_-_Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ

 

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ

 

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

 

Projekty_uchwal_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

 

Ogloszenie_NWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ogloszenie_NWZ

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Liczba_akcji_i_glosow_na_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

Projekty_uchwal_NWZ

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

 

Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757 

 

Załączniki:

 

28.06.2019_EI_ZWZ__zamkniecie_roku_2018_.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach.

 

Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu.

 

Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów,

 

W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757

27.07.2018_WZ.EI.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka Cywilna

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757

Załączniki: 

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdf

Projekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdf

Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_29-06-2018.pdf

SF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdf

EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdf

SF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_jednostkowe_EVE.pdf

EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._jednostkowego_2017_EVE.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm

 

Załączniki: 

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_28-04-2017.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe

Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane

Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_29-06-2016.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego.

 

Podstawa prawna:

  • 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdf

Projekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ__29.06.2016.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_29_06_2015.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

Załączniki:

2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf

2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf

2015-06-29_formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_EVE.pdf

2015-06-29 liczba akcji_i_glosow_EVE.pdf

Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

WDM_Capital_-_tresc_podjetych_uchwal_NWZ_19_01_2015.pdf

Zarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

  • 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WDM_Capital.pdf

Projekty_uchwal_NWZ_CAPITAL_2014_ESPI.pdf

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie dalej: Nexity przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, będących przedmiotem głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 8 listopada 2021 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Zarząd Nexity wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4/11/2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nexity, która była objęta porządkiem obrad której treść również znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe     

Załącznik:

NXG - Treść Uchwał NWZ 08.11.2021

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na dzień 8 listopada 2021 r., na godz. 9:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ_2021

 

Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ_2021


Ogłoszenie NWZ_2021


Pełnomocnictwo osoba fizyczna


Pełnomocnictwo osoba prawna


Projekty uchwał na NWZ_2021


Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

NXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniach

NXG - Treść uchwał ZWZ 2021

Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń 

Treść uchwał ZWZ 2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Załączniki:

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020

Ogłoszenie ZWZ_2020

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Projekty uchwał na ZWZ_2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki: 

 

EVE_-_tresc_uchwal_NWZ_.pdf

EVE_-_Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ

 

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ

 

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

 

Projekty_uchwal_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

 

Ogloszenie_NWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ogloszenie_NWZ

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Liczba_akcji_i_glosow_na_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

Projekty_uchwal_NWZ

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

 

Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emitenta zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757 

 

Załączniki:

 

28.06.2019_EI_ZWZ__zamkniecie_roku_2018_.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A.. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach.

 

Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 27 lipca 2018 roku po przerwach w obradach, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punkt 6 porządku obrad opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanego raportem bieżącym nr 10/2018 w dniu 30 maja 2018 r. _na ZWZ pkt 7 porządku obrad. Zatem podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od rozpatrywania porządku obrad w zakresie zmian statutu.

 

Podczas III części obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów,

 

W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757

27.07.2018_WZ.EI.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.30 w Warszawie 00-252 Warszawa przy ul. Podwale 13/15 budynek ZDZ, III piętro w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka Cywilna

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017, znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm. w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757

Załączniki: 

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2018.pdf

Projekty_uchwal__ZWZ_29-06-2018.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2018.pdf

Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2018.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_29-06-2018.pdf

SF_MSSF_31_12_2017_skonsolidowane_Everest_Investments__SA.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_skonsolidowane_EVE.pdf

EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._skonsolidowanego_2017_EVE.pdf

SF_MSSF_31_12_2017_jednostkowe_Everest_Investments__SA.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017_jednostkowe_EVE.pdf

EI_Sprawozdanie_z_badania_spr._jednostkowego_2017_EVE.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Emitent", podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r., nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm

 

Załączniki: 

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_28-04-2017.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe

Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane

Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Zarząd Everest Investments S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_29-06-2016.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 "Spółka", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZWZ", które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11.30 w siedzibie w Warszawie _00-362 Warszawa przy ul. Gałczyńskiego 4 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Strojnego.

 

Podstawa prawna:

  • 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29-06-2016.pdf

Projekty_uchwal_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki_na_ZWZ_29-06-2016.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ__29.06.2016.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

 

Uchwaly_ZWZ_EVE_29_06_2015.pdf

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

Załączniki:

2015-06-29_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_EVE.pdf

2015-06-29_projekty_uchwal_ZWZA__EVE.pdf

2015-06-29_formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_EVE.pdf

2015-06-29 liczba akcji_i_glosow_EVE.pdf

Zarząd spółki WDM Capital S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

WDM_Capital_-_tresc_podjetych_uchwal_NWZ_19_01_2015.pdf

Zarząd spółki WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

  • 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

 

Załączniki:

 

Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WDM_Capital.pdf

Projekty_uchwal_NWZ_CAPITAL_2014_ESPI.pdf