Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweNXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniachNXG - Treść uchwał ZWZ 2021Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie dalej: Spółka, w związku z wpłynięciem w dniu 8 czerwca 2021 r. żądania Akcjonariusza p. Dawida Kmiecika, reprezentującego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, tj. podjęcia uchwał w sprawie:1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C;2. Zmiany statutu;3. Przyjęcia tekstu jednolitego statutu.w załączeniu przekazuje zaktualizowane: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowany porządek obrad, projekty uchwał, zaktualizowany porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane projekty uchwał przedstawione w żądaniu Akcjonariusza oznaczone nr 28/06/2021, 29/06/2021 oraz 30/06/2021 oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika zaktualizowany porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane projekty uchwał przedstawione w żądaniu Akcjonariusza oznaczone nr 28/06/2021, 29/06/2021 oraz 30/06/2021.Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaKlauzula informacyjna RODOFormularz głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021 po uzupełnieniu porządku obradProjekty uchwał ZWZ_2021 po uzupełnieniu porządku obradOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_2021 uzupełnienie porządku obrad Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 rokuZarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021Ogłoszenie ZWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizyczna Pełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu SpółkiZarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 15 września 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 8 września 2020 r. zmian Statutu Spółki _tj. zmiana: artykuł 1 ust. 2, artykuł 1 ust. 3, artykuł 2 ust. 1, artykuł 3, artykuł 5 ust. 3, artykuł 6 ust. 7 pkt 15_, artykuł 7 ust. 5_. Zmiana artykułu 3 Statutu wynika z zapisów uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki, natomiast pozostałe zmiany wynikają z zapisów uchwały nr 12/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15_, artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki.W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja _każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wobec czego wszystkie akcje uprawniają łącznie do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki_. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:- 2.303.049 _dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii A;- 7.696.951 _siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii B.Wszystkie zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki z wyszczególnieniem dotychczasowego brzmienia oraz obecnie obowiązującego brzmienia, a także tekst jednolity Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu.Statut spółkiWyszczególnienie zmian Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZałączniki:Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń Treść uchwał ZWZ 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 rokuZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załączniki:Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020Ogłoszenie ZWZ_2020Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2020 Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd Everest Investments S.A. w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 r., działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w załączniku do niniejszego raportu.Załącznik raportu bieżącego w sprawie ogłoszenia o możliwości udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu EVEREST INVESTMENTS S.A. przy wykorzystaniu środkówkomunikacji elektronicznej. Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna:Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ Projekty_uchwal_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ Ogloszenie_NWZ           Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).Ogloszenie_NWZFormularz_glosowania_przez_pelnomocnikaLiczba_akcji_i_glosow_na_NWZPelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZPelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZProjekty_uchwal_NWZZmiany_Statutu_Spolki_NWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017. Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuProjekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuFormularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnikaProponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuInformacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkoweSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowaneSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 rokuSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.Proponowane zmiany w Statucie SpółkiJednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkoweOpinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowaSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowaneOpinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowaneSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.  Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZAFormularz pełnomocnictwa ZWZALiczba akcji i głosów Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 r. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZAFormularz pełnomocnictwa ZWZALiczba akcji i głosów Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.01.2015Projekty uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierzTreść uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 rokuZarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021Ogłoszenie ZWZ_2021Pełnomocnictwo osoba fizyczna Pełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2021Klauzula informacyjna RODO Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu SpółkiZarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 15 września 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 8 września 2020 r. zmian Statutu Spółki _tj. zmiana: artykuł 1 ust. 2, artykuł 1 ust. 3, artykuł 2 ust. 1, artykuł 3, artykuł 5 ust. 3, artykuł 6 ust. 7 pkt 15_, artykuł 7 ust. 5_. Zmiana artykułu 3 Statutu wynika z zapisów uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki, natomiast pozostałe zmiany wynikają z zapisów uchwały nr 12/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15_, artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki.W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja _każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wobec czego wszystkie akcje uprawniają łącznie do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki_. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:- 2.303.049 _dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii A;- 7.696.951 _siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii B.Wszystkie zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki z wyszczególnieniem dotychczasowego brzmienia oraz obecnie obowiązującego brzmienia, a także tekst jednolity Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu.Statut spółkiWyszczególnienie zmian Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZałączniki:Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń Treść uchwał ZWZ 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 rokuZarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Załączniki:Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020Ogłoszenie ZWZ_2020Pełnomocnictwo osoba fizycznaPełnomocnictwo osoba prawnaProjekty uchwał na ZWZ_2020 Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd Everest Investments S.A. w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 r., działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w załączniku do niniejszego raportu.Załącznik raportu bieżącego w sprawie ogłoszenia o możliwości udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu EVEREST INVESTMENTS S.A. przy wykorzystaniu środkówkomunikacji elektronicznej. Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna:Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ Projekty_uchwal_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ Ogloszenie_NWZ           Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).Ogloszenie_NWZFormularz_glosowania_przez_pelnomocnikaLiczba_akcji_i_glosow_na_NWZPelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZPelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZProjekty_uchwal_NWZZmiany_Statutu_Spolki_NWZ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017. Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuProjekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuFormularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnikaProponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuInformacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 rokuSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkoweSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowaneSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 rokuSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.Proponowane zmiany w Statucie SpółkiJednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkoweOpinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowaSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowaneOpinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowaneSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZProjekty uchwał na ZWZFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZProponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.  Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZAFormularz pełnomocnictwa ZWZALiczba akcji i głosów Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 r. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZProjekty uchwał ZWZAFormularz pełnomocnictwa ZWZALiczba akcji i głosów Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.01.2015Projekty uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierzTreść uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały 28/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C, podjęło m.in. uchwałę nr 29/06/2021 w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milion w sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)".

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 29/06/2021, podjęło uchwałę nr 30/06/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Nexity o treści jak w tej uchwale.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

NXG - Sprawozdanie o wynagrodzeniach

NXG - Treść uchwał ZWZ 2021

Polityka Różnorodności - załącznik nr 1 do uchwały nr 25-06-2021

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie dalej: Spółka, w związku z wpłynięciem w dniu 8 czerwca 2021 r. żądania Akcjonariusza p. Dawida Kmiecika, reprezentującego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, tj. podjęcia uchwał w sprawie:
1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C;
2. Zmiany statutu;
3. Przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
w załączeniu przekazuje zaktualizowane: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowany porządek obrad, projekty uchwał, zaktualizowany porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane projekty uchwał przedstawione w żądaniu Akcjonariusza oznaczone nr 28/06/2021, 29/06/2021 oraz 30/06/2021 oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika zaktualizowany porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodane projekty uchwał przedstawione w żądaniu Akcjonariusza oznaczone nr 28/06/2021, 29/06/2021 oraz 30/06/2021.

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Klauzula informacyjna RODO

Formularz głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021 po uzupełnieniu porządku obrad

Projekty uchwał ZWZ_2021 po uzupełnieniu porządku obrad

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2021 uzupełnienie porządku obrad

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 15 września 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 8 września 2020 r. zmian Statutu Spółki _tj. zmiana: artykuł 1 ust. 2, artykuł 1 ust. 3, artykuł 2 ust. 1, artykuł 3, artykuł 5 ust. 3, artykuł 6 ust. 7 pkt 15_, artykuł 7 ust. 5_. Zmiana artykułu 3 Statutu wynika z zapisów uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki, natomiast pozostałe zmiany wynikają z zapisów uchwały nr 12/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15_, artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki.

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja _każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wobec czego wszystkie akcje uprawniają łącznie do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki_. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:
- 2.303.049 _dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 7.696.951 _siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wszystkie zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki z wyszczególnieniem dotychczasowego brzmienia oraz obecnie obowiązującego brzmienia, a także tekst jednolity Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu.

Statut spółki

Wyszczególnienie zmian

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń 

Treść uchwał ZWZ 2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Załączniki:

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020

Ogłoszenie ZWZ_2020

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Projekty uchwał na ZWZ_2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

 

Zarząd Everest Investments S.A. w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 r., działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik raportu bieżącego w sprawie ogłoszenia o możliwości udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu EVEREST INVESTMENTS S.A. przy wykorzystaniu środkówkomunikacji elektronicznej.

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ

 

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ

 

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

 

Projekty_uchwal_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

 

Ogloszenie_NWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ogloszenie_NWZ

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Liczba_akcji_i_glosow_na_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

Projekty_uchwal_NWZ

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

 

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe

Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane

Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Projekty uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz

Treść uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Krakowie (31-358), przy ulicy Jasnogórskiej nr 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2021
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2021
Ogłoszenie ZWZ_2021
Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Pełnomocnictwo osoba prawna
Projekty uchwał na ZWZ_2021
Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 15 września 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 8 września 2020 r. zmian Statutu Spółki _tj. zmiana: artykuł 1 ust. 2, artykuł 1 ust. 3, artykuł 2 ust. 1, artykuł 3, artykuł 5 ust. 3, artykuł 6 ust. 7 pkt 15_, artykuł 7 ust. 5_. Zmiana artykułu 3 Statutu wynika z zapisów uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki, natomiast pozostałe zmiany wynikają z zapisów uchwały nr 12/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15_, artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki.

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja _każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wobec czego wszystkie akcje uprawniają łącznie do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki_. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:
- 2.303.049 _dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 7.696.951 _siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wszystkie zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki z wyszczególnieniem dotychczasowego brzmienia oraz obecnie obowiązującego brzmienia, a także tekst jednolity Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu.

Statut spółki

Wyszczególnienie zmian

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/08/2020, w której postanowiono o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego innego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 21 Polityka Wynagrodzeń 

Treść uchwał ZWZ 2020

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Załączniki:

Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ_2020

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ_2020

Ogłoszenie ZWZ_2020

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Projekty uchwał na ZWZ_2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

 

Zarząd Everest Investments S.A. w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 r., działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik raportu bieżącego w sprawie ogłoszenia o możliwości udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu EVEREST INVESTMENTS S.A. przy wykorzystaniu środkówkomunikacji elektronicznej.

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., w którym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2020 r. niniejszym zmienia datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. porządku obrad, ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 23 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ

 

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ

 

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

 

Projekty_uchwal_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

 

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

 

Ogloszenie_NWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ogloszenie_NWZ

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Liczba_akcji_i_glosow_na_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ

Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ

Projekty_uchwal_NWZ

Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

 

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe

Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane

Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Proponowane zmiany Statutu Spółki na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Projekty uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz

Treść uchwał NWZA w dniu 19.01.2015 - pobierz