Raporty roczne 29.03.2022 - 02.05.2022Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 w dniu 2 maja 2022 roku. 29.03.2022 - 03.05.2022Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 w dniu 3 maja 2022 roku. Raporty półroczne 11.08.2022 - 10.08.2022Skonsolidowany raport półroczny za okres I półrocza 2022 w dniu 10 sierpnia 2022 roku Raporty kwartalne 11.04.2022 - 30.05.2022Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 w dniu 30 maja 2022 roku 10.10.2022 - 09.11.2022Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 w dniu 9 listopada 2022 roku Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albob) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Raporty roczne

29.03.2022 - 02.05.2022

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 w dniu 2 maja 2022 roku.

29.03.2022 - 03.05.2022

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 w dniu 3 maja 2022 roku.

Raporty półroczne

11.08.2022 - 10.08.2022

Skonsolidowany raport półroczny za okres I półrocza 2022 w dniu 10 sierpnia 2022 roku

Raporty kwartalne

11.04.2022 - 30.05.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 w dniu 30 maja 2022 roku

10.10.2022 - 09.11.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 w dniu 9 listopada 2022 roku

Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.

Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.