Raporty roczne 28.03.2023-27.04.2023Raport roczny za 2022 rok data publikacji 27.04.2023r. Raporty półroczne 29.08.2023-28.09.2023Raport półroczny za I półrocze 2023 data publikacji 28.09.2023r Raporty kwartalne 26.04.2023-26.05.2023Raport kwartalny za I kwartał 2023 Data publikacji 26.05.2023r. 17.10.2023-16.11.2023Raport kwartalny za III kwartał 2023 data publikacji 16.11.2023r. Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albob) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. NEXITY GLOBAL S.A.Nazwa RaportuData PublikacjiOkres zamkniętyRaport roczny za 2023 rok30.04.2024 r.31.03.2023-30.04.2024Raport kwartalny za I kwartał 202428.05.2024 r.28.04.2023-28.05.2024Raport półroczny za I półrocze 202430.09.2024 r.31.08.2023-30.09.2024Raport kwartalny za III kwartał 202428.11.2024 r.29.10.2023-28.11.2024

Raporty roczne

28.03.2023-27.04.2023

Raport roczny za 2022 rok
data publikacji 27.04.2023r.

Raporty półroczne

29.08.2023-28.09.2023

Raport półroczny za I półrocze 2023
data publikacji 28.09.2023r

Raporty kwartalne

26.04.2023-26.05.2023

Raport kwartalny za I kwartał 2023
Data publikacji 26.05.2023r.

17.10.2023-16.11.2023

Raport kwartalny za III kwartał 2023
data publikacji 16.11.2023r.

Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.

Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

NEXITY GLOBAL S.A.

Nazwa Raportu

Data Publikacji

Okres zamknięty

Raport roczny za 2023 rok

30.04.2024 r.

31.03.2023-30.04.2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024

28.05.2024 r.

28.04.2023-28.05.2024

Raport półroczny za I półrocze 2024

30.09.2024 r.

31.08.2023-30.09.2024

Raport kwartalny za III kwartał 2024

28.11.2024 r.

29.10.2023-28.11.2024