Raporty roczne 22.03.2020 - 21.04.2020Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku. 22.03.2020 - 21.04.2020Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku Raporty półroczne 01.09.2020 - 30.09.2020Skonsolidowany raport półroczny za rok okres I półrocza 2020 w dniu 30 września 2019 roku Raporty kwartalne 16.04.2020 - 15.05.2020Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 15 maja 2020 roku 15.10.2020 - 14.11.2020Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 14 listopada 2020 roku Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albob) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Raporty roczne

22.03.2020 - 21.04.2020

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

22.03.2020 - 21.04.2020

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku

Raporty półroczne

01.09.2020 - 30.09.2020

Skonsolidowany raport półroczny za rok okres I półrocza 2020 w dniu 30 września 2019 roku

Raporty kwartalne

16.04.2020 - 15.05.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 15 maja 2020 roku

15.10.2020 - 14.11.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 14 listopada 2020 roku

Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.

Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.